Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: Motivation-Man s.r.o.
IČO: 51275341
Miesto podnikania: Luhačovická 21, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika
Telefonický kontakt: +421 902 659 288
Emailový kontakt: obchod@motivation-man.sk
Zapísaný: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
IČO: 51275341
Číslo účtu: 2201603309/8330
IBAN: SK95 8330 0000 0022 0160 3309
Bankový útvar: FIO Banka

Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah, práva a povinnosti medzi predávajúcim (prevádzkovateľ) na strane jednej a kupujúcim (zákazník) na strane druhej, v súvislosti s predajom internetových služieb alebo iných fyzických i nefyzických produktov, ponúkaných na stránke www.zodnakuhviezdam.sk (ďalej iba „produkty).

Objednávanie
Postup pri objednávaní produktov na webstránke www.zodnakuhviezdam.sk:
Zákazník si objedná produkt prekliknutím sa na objednávkový formulár, z ktorejkoľvek z predajných stránok produktov.
Následne je presmerovaný na formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Obsahuje položky, ktoré musia byť vyplnené kupujúcim, pre účely fakturácie daňového dokladu konkrétneho vybraného produktu.
Pred kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ a odoslaním tohto formulára je kupujúci povinný potvrdiť, že súhlasí s obchodnými podmienkami.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

Ochrana osobných údajov
Na ochrane Vašich osobných údajov nám záleží a ich bezpečie je pre nás prioritou. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES )všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac o ochrane osobných údajov.

Potvrdenie objednávky
Po odoslaní objednávky je na zákazníkom uvedený e-mail automaticky odoslaná faktúra k úhrade. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho ako záväzná.

Zrušenie objednávky
Objednávku môže kupujúci zrušiť písomne, oznámením na e-mail uvedený v kontakte tejto web stránky, a to jedine pred jeho úhradou.

Platba
Platbu kupujúci uskutoční na základe faktúry odoslanej na e-mail kupujúceho a to prevodným príkazom na účet predávajúceho alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného systému GoPay.

Cena produktov
Cena za produkt uvedená na stránke predavajúceho www.zodnakuhviezdam.sk je aktuálna a platná v dobe objednania produktu. Kupujúci dostane produkt za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky v prípade elektronickej verzie. Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za produkt vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Dodanie tovaru
Po prijatí platby na účet predávajúceho, predávajúci odošle kupujúcemu zakúpené produkty. Virtuálny obsah bude zaslaný na emailovú adresu kupujúceho okamžite, fyzické produkty budú expedované hneď, ako to bude možné, za pomoci vopred dohodnutého druhu prepravy.

Odstúpenie od zmluvy
Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia produktu.

Reklamácie
V prípade, že po zaplatení za objednaný nefyzický produkt nebude na email kupujúceho doručený, je potrebné skontrolovať zložku SPAM. Ak ani v tejto zložke email so zakúpeným produktom nebude, treba počkať aspoň 60 minút a skontrolovať email znova.
V prípade, že po zaplatení za objednaný fyzický produkt nebude doručený do 30 dní od objednania, bez vysvetlenia zo strany predávajúceho, môžete poslať reklamáciu e-mailom na obchod@motivation-man.sk alebo sa ohlásiť telefonicky na číslo uvedené na stránke „kontakt“ na www.zodnakuhviezdam.sk
Na naše produkty poskytujeme garanciu vrátenia peňazí až na 30 dní. Ak nebudete počas tohto obdobia s našimi produktami spokojní, napíšte nám e-mail na obchod@motivation-man.sk a my Vám vrátime peniaze. A to aj bez uvedenia dôvodu z Vašej strany.
Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie.
Prosím, ako predmet emailu uveďte REKLAMÁCIA.

Záverečné ustanovenia
Kupujúci si je vedomý autorských práv k zakúpeným produktom. Akékoľvek kopírovanie a poskytnutie zakúpených produktov tretej strane je trestné v zmysle platných zákonov. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Tieto obchodné podmienky boli sformulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 01.01.2020.